Administrative Staff

Cihan SAHIN
Computer Operator
cihansahin@cumhuriyet.edu.tr
+90 346 487 40 76

Sadiye TEK
Officer
sadiyetek@cumhuriyet.edu.tr
+90 346 487 40 86

Fikret AKKUS
Technician
fakkus@cumhuriyet.edu.tr
+90 346 487 40 80

Munevver DEDE
Auxiliary Services

Nazl─▒ SAHIN
Auxiliary Services

Murat ERCAN
Auxiliary Services